Spor Kulüplerinde Birleşme ve Mal Devrine Dair Yönetmelik

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

14.09.2022 tarihli resmî gazete ile Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.
 
Bu Yönetmelik ile spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.
 
Yönetmelik Kapsamı: Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) nezdinde tescilli spor kulüpleri arasında gerçekleşen birleşmeleri ve spor kulüpleri tarafından spor kulüplerine veya spor anonim şirketlerine yapılan mal varlığı devirlerini kapsamaktadır. Ayrıca Yönetmelik’te spor anonim şirketleri arasındaki birleşme, bölünme ve mal varlığının devri işlemleri ile spor anonim şirketlerinden spor kulüplerine yapılacak mal varlığı devirleri hakkında Türk Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunda belirtilen hükümlerine ve halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabi olduğu belirtilmiştir.
 
Spor Kulüplerinin Birleşmesi: Yönetmelik uyarınca birleşme yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle yapılabilmektedir ve bunun için spor kulüplerinin Yönetmelik’te belirtilen nisaplar ile genel kurul kararı alması ve aynı ilde olmaları gerekmektedir. Yönetmelik’te birleşme için gereken belgeler ve birleşme raporuna ilişkin ayrıntılı düzenleme


getirilmiştir ve birleşmenin Bakanlık’ın iznine tabi olduğu belirtilmiştir. Bakanlık izninin ardından birleşmenin spor kulüpleri siciline tescili ile birleşme geçerlilik kazanacaktır.
 
Birleşme ile devrolunan spor kulübünün (i) tescil anındaki bütün aktif ve pasifi, (ii) üyeleri ve
(iii) sportif tarihçe ve sportif başarı kendiliğinden devralan spor kulübüne geçecek ve devrolunan spor kulübünün tüzel kişiliği sona erecek ve sicilden silinecektir.
 
Mal Varlığı Devri: Birleşmeye ek olarak Yönetmelik’te ayrıca mal varlığının devri konusu da düzenlenmiştir. Buna göre spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak Yönetmelik’te belirtilen nisaplar ile alınan genel kurul kararı ile başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devredilebilir. Yönetmelik’te mal varlığı devri için gereken belgeler ve rapor ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir, bu belgeler ile tarafların Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir. Başvurunun kabulünün ardından mal varlığının devri, devrin Bakanlık tarafından spor kulüpleri sicili veya spor anonim şirketleri siciline tescili ile geçerlilik kazanacaktır.
 
Malvarlığı devrinin kabulü ile devrolunan spor dalının tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralana geçecektir ve devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla taraflar borçlardan müteselsil olarak sorumlu olacaklardır.
 
Yönetmelik ayrıca birleşme ve mal varlığının devri sözleşmesi, birleşme ve mal varlığının devrinin zamanına ilişkin de düzenlemeler getirmiştir.
 
Yönetmelik, yayım tarihi olan 14 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.