Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
 
14 Eylül 2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı ve 14 Eylül 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile elektronik mührün hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi. Yönetmelik; elektronik mühürün hukuki niteliğini, nitelikli elektronik mühür sertifikasına başvuru, başvurusunun yenilenmesi, iptali ve elektronik mühür sahibinin yükümlülüklerine ilişkin süreçleri düzenlemektedir.
 
Elektronik Mühür Nedir?
Elektronik mühür “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve elektronik mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak tanımlanmış Güvenli elektronik mühür, resmi mühür dahil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir.
 
Elektronik Mühür Sahibi Kimdir?
Elektronik mühür sahibi “Elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterlikleri” olarak tanımlanmakta. E-mühür ile, Yönetmelik çerçevesinde belirtilen kurum, kuruluş ve tüzel kişiler kimliklerini elektronik ortamda yasal olarak ispatlayabilecek ve elektronik verinin içeriğinin değişmediğini garanti altına alabilecekler.
 
Elektronik Mühür Sertifikası Nasıl Alınabiliyor?
Nitelikli elektronik mühür sertifikası alınması için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına (ESHS) başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvuruda hangi bilgi ve belgelerin bulunması gerektiği ve başvuru sonrasında hangi adımların izleneceğine dair bilgilere Yönetmelik’te detaylı olarak yer veriliyor.
 
Elektronik mühür sertifikası, ESHS tarafından, mühür sahibinin talebi ile geçerlilik süresi sona ermeden önce yenilenebilir nitelikte. ESHS, elektronik mühür sertifikasını, mühür sahibine ait bilgiler ve mühür sertifikasındaki bilgilerin geçerliliğini doğrulayarak yenileyebiliyor. İptaller de, yine ESHS, elektronik mühür sahibi ve sözleşme veya taahhütname ile belirlenen kişilerce yapılabiliyor.
 
Yönetmelik, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına (ESHS) ilişkin yükümlülükleri de düzenliyor. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları (ESHS); geçerlilik süresi sona eren nitelikli elektronik mühür sertifikalarını, nitelikli elektronik mühür sertifika başvurusunda talep edilen bilgi, belge ve elektronik verileri, nitelikli elektronik mühür sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı; güvenliğini, gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak en az 20 yıl süreyle saklamakla yükümlü.